Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Υποβολή δεδομένων

Publicera dina covid-19-forskningsdata för att göra dem tillgängliga för resten av forskarsamhället. Data bör lagras i en öppen databas tillsammans med beskrivande metadata. För många datatyper finns internationalla databaser som kan anses vara de facto standarder.

Dela data

SciLifeLab (datacentre@scilifelab.se) eller NBIS (support@nbis.se) kan ge stöd och information för var och hur du kan dela dina data i publika databaser. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Din forskargrupp behöver inte vara ansluten till någon speciell institution för att få vår hjälp, vi är tillgängliga för alla forskare anslutna till svenska universitet och högskolor.

European Bioinformatics Institute (EBI) driver många olika internationella databaser som bör användas när så är lämpligt. Se vidare Covid-19 Data Portal data submission page. Om ditt datamaterial består av en datatyp som saknar en de facto databas, kan data istället deponeras i SciLifeLab Data Repository som drivs av SciLifeLab Data Centre. För känsliga persondata som måste lagras i en säker miljö med kontrollerad åtkomst kan SciLifeLab can help with publishing and access control.

Här följer riktlinjer för publicering av data uppdelat på datatyp:

Stöd för datahanteringsplaner

För att effektivisera tillgängliggörande av data kan SciLifeLab och NBIS hjälpa dig med att planera din datahantering i början av projektet, både genom personliga konsultationer och genom att tillhandahålla ett anpassat verktyg för att skapa datahanteringsplaner. Vi kan också hjälpa dig att identifiera lämpliga repositorier och gemensamma internationella standarder för att beskriva och publicera dina data, samt vägleda dig genom publiceringsprocessen.

Deponera data i en publik databas

Genom att deponera data i en publik databas godkänner du att data publiceras under vissa villkor för användning, som du ibland kan bestämma själv, ibland specificeras av den databas där du väljer att lägga data. En publicering innebär oftast att du får en kod som unikt identifierar ditt dataset, och ofta krävs denna information av olika journaler för att ett manuskript ska accepteras för publicering.

Om så krävs, kan data förses med ett moratorium, dvs det blir inte publikt förrän vid ett visst datum som du bestämmer.

Observera att humandata kan behöva särskilda överväganden när det gäller publicering.

Lagra data hos ditt universitet eller SNIC

I Sverige gäller att rådata eller mätdata som genereras inom ett forskningsprojekt ägs av det lärosäte som har huvudmannaskap för projektet, medan resultat ägs av forskaren - det s.k. lärarundantaget. Råder inte sekretess eller skydd av personlig integritet för känsliga persondata, t.ex. biologiska mätdata från människa, så anses forskningsdata generellt vara allmän handling.

Lärosätet har ett juridiskt ansvar att arkivera data. Den datapublicering som vi stödjer i tjänsterna i denna portal ersätter inte detta ansvar. Därför bör du som forskare försäkra dig om att långtidslagra data genom de lösningar som ditt lärosäte tillhandahåller, och under den tid projektet är aktivt kan du få stöd för lagring och beräkning genom Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC.

Övriga resurser